HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KÌ


Thầy Phạm Tự Phúc
HT từ 1984 đến 1985

Thầy Nguyễn Văn Thuật
HT từ 1985 đến 1986

Thầy Hoàng Văn Thiềng
HT từ 1986 đến 1997

Thầy Nguyễn Viết Đồng
HT từ 1997 đến 2009

Thầy Võ Trung Dũng
HT từ 2009 đến 2015Thầy Nguyễn Chơn Ủy
HT năm học 2015- 2016

Thầy Vương Xuân Hồng
HT từ 2016
   


PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA QUA CÁC THỜI KÌ

  

Thầy Nguyễn Phương Úy
PHT 1984

  

Thầy Lê Công Phi
PHT từ 1986 đến 1994

  

Thầy Nguyễn Hữu Đắc
PHT từ 1991 đến 1994

  

Thầy Võ Trung Dũng
PHT từ 2000 đến 2001

  

Thầy Nguyễn Viết Đồng
PHT từ 1994 đến 1997

  

Cô Nguyễn Thị Minh Nga
PHT từ 1997 đến 1999

  

Cô Võ Thị Thanh Tuyền
PHT từ 1998 đến 2012


Cô Nguyễn Thị Ty
PHT từ 2004 đến 2014

Thầy Vương Xuân Hồng
PHT năm học 2015-2016
  

Thầy Nguyễn Văn Mạnh
PHT từ 2012 đến nay


Thầy Phan Đăng Trung
PHT từ 2014 đến nay


Thầy Ngô Văn Huynh
PHT từ 2016 đến nay