Ký ức 12A10 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lớp 12A10, khóa 2016 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Phi Khanh

(Nguồn: Facebook – 39 ảnh)