Ký ức 12A3 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lớp 12A3 niên khoá 2016 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Sơn Hải