TUẦN HIỆN TẠI : TUẦN 20 (17/01/22 đến 23/01/22)
Hôm nay là Thứ Năm ngày 20/01/2022
Buổi sáng Buổi chiều
- Giáo viên hoàn thành nhập điểm KTHK1 và nhận xét đánh giá học sinh vào Smas - Dạy và học theo TKB; - Báo cáo điểm về Sở GD: Phó hiệu trưởng - BCH Đoàn dự kiến thi đua học sinh - Nộp PCCM hk2

Sáng  
Chiều  
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hằng (11A8);C.Hà (10A2);Th.Trường (11A9);C.NgAnh (10A8).
Toán: Th.Bình (11A10);Th.Lộc (12A9);C.Vân (11A4);Th.T.Anh (10A11);Th.Tuấn (12A3);Th.Thức (12A8);C.An (12A6);C.Lương (10A6).
Lý-CN: Th.Sơn (10A1);Th.Hiếu (11A6);Th.Huynh (10A10).
Hóa: C.Phương (10A3);Th.C.Hiếu (11A7);Th.Bát (10A9);Th.Nhật (11A3);C.My (10A7);Th.Tú (12A7).
Sinh-CN: C.Hiến (12A4);C.Đức (11A1).
Sử: C.Ba (12A1).
Địa: Th.Hải (12A11);C.L.Anh (10A5).
GDCD: C.Tú (12A5);Th.Tiền (12A10);C.L.Hằng (11A2).
NN: Th.Quỳnh (12A2);C.Hdoc (10A4);C.Lợi (11A5);Th.Khương (11A11).

10A1 Th.Sơn (Lý)   11A1 C.Đức (Sinh)   12A1 C.Ba (Sử)
10A2 C.Hà (Văn)   11A2 C.L.Hằng (GD)   12A2 Th.Quỳnh (NN)
10A3 C.Phương (Hóa)   11A3 Th.Nhật (Hóa)   12A3 Th.Tuấn (Toán)
10A4 C.Hdoc (NN)   11A4 C.Vân (Toán)   12A4 C.Hiến (Sinh)
10A5 C.L.Anh (Địa)   11A5 C.Lợi (NN)   12A5 C.Tú (GD)
10A6 C.Lương (Toán)   11A6 Th.Hiếu (Lý)   12A6 C.An (Toán)
10A7 C.My (Hóa)   11A7 Th.C.Hiếu (Hóa)   12A7 Th.Tú (Hóa)
10A8 C.NgAnh (Văn)   11A8 C.Hằng (Văn)   12A8 Th.Thức (Toán)
10A9 Th.Bát (Hóa)   11A9 Th.Trường (Văn)   12A9 Th.Lộc (Toán)
10A10 Th.Huynh (Lý)   11A10 Th.Bình (Toán)   12A10 Th.Tiền (GD)
10A11 Th.T.Anh (Toán)   11A11 Th.Khương (NN)   12A11 Th.Hải (Địa)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hằng (10A10);C.Dung (10A6);C.Hà (10A1);C.Thảo (11A3);Th.Trường (11A10);C.NgAnh (10A7);C.Lê (12A8).
Toán: Th.Hồng (10A2);Th.Bình (11A11);Th.Hảo (12A10);C.Vân (11A4);Th.T.Anh (10A11);Th.Tuấn (12A1);Th.Thức (11A7);C.An (10A8);C.Lương (11A2).
Lý-CN: Th.Sơn (12A2);Th.Hiếu (10A9).
Hóa: C.Phương (11A9);Th.Bát (12A5);Th.Nhật (11A1);C.My (11A5);Th.Tú (12A7).
Sử: C.Ba (12A11);Th.Cảnh (10A3).
Địa: Th.Hải (12A3).
GDCD: C.Tú (12A9);Th.Tiền (10A4);C.L.Hằng (11A6).
NN: Th.Quỳnh (12A4);C.Nga (12A6);C.Hdoc (10A5);Th.Khương (11A8).

10A1 C.Hà (Văn)   11A1 Th.Nhật (Hóa)   12A1 Th.Tuấn (Toán)
10A2 Th.Hồng (Toán)   11A2 C.Lương (Toán)   12A2 Th.Sơn (Lý)
10A3 Th.Cảnh (Sử)   11A3 C.Thảo (Văn)   12A3 Th.Hải (Địa)
10A4 Th.Tiền (GD)   11A4 C.Vân (Toán)   12A4 Th.Quỳnh (NN)
10A5 C.Hdoc (NN)   11A5 C.My (Hóa)   12A5 Th.Bát (Hóa)
10A6 C.Dung (Văn)   11A6 C.L.Hằng (GD)   12A6 C.Nga (NN)
10A7 C.NgAnh (Văn)   11A7 Th.Thức (Toán)   12A7 Th.Tú (Hóa)
10A8 C.An (Toán)   11A8 Th.Khương (NN)   12A8 C.Lê (Văn)
10A9 Th.Hiếu (Lý)   11A9 C.Phương (Hóa)   12A9 C.Tú (GD)
10A10 C.Hằng (Văn)   11A10 Th.Trường (Văn)   12A10 Th.Hảo (Toán)
10A11 Th.T.Anh (Toán)   11A11 Th.Bình (Toán)   12A11 C.Ba (Sử)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Văn: C.Hằng (10A10);C.Dung (10A4);C.Hà (10A1);C.Thảo (11A3);C.NgAnh (10A7);C.Lê (12A8).
Toán: Th.Bình (11A11);Th.Lộc (11A5);Th.Hảo (12A10);Th.Tuấn (12A5);Th.Thức (11A7);C.Lương (11A6).
Lý-CN: Th.Sơn (10A8);Th.Hiếu (10A2);Th.Huynh (11A8).
Hóa: C.Phương (11A4);Th.C.Hiếu (10A5);Th.Bát (12A3);Th.Nhật (12A1);C.My (10A6);Th.Tú (12A6).
Sinh-CN: Th.Mạnh (12A11);C.Hiến (12A7);C.Đức (12A2).
Sử: C.Ba (11A9);Th.Cảnh (10A11).
Địa: C.L.Anh (11A2).
GDCD: Th.Tiền (10A3).
NN: Th.Quỳnh (12A4);C.Nga (12A9);C.Hdoc (10A9);C.Lợi (11A1);Th.Khương (11A10).

10A1 C.Hà (Văn)   11A1 C.Lợi (NN)   12A1 Th.Nhật (Hóa)
10A2 Th.Hiếu (Lý)   11A2 C.L.Anh (Địa)   12A2 C.Đức (Sinh)
10A3 Th.Tiền (GD)   11A3 C.Thảo (Văn)   12A3 Th.Bát (Hóa)
10A4 C.Dung (Văn)   11A4 C.Phương (Hóa)   12A4 Th.Quỳnh (NN)
10A5 Th.C.Hiếu (Hóa)   11A5 Th.Lộc (Toán)   12A5 Th.Tuấn (Toán)
10A6 C.My (Hóa)   11A6 C.Lương (Toán)   12A6 Th.Tú (Hóa)
10A7 C.NgAnh (Văn)   11A7 Th.Thức (Toán)   12A7 C.Hiến (Sinh)
10A8 Th.Sơn (Lý)   11A8 Th.Huynh (Lý)   12A8 C.Lê (Văn)
10A9 C.Hdoc (NN)   11A9 C.Ba (Sử)   12A9 C.Nga (NN)
10A10 C.Hằng (Văn)   11A10 Th.Khương (NN)   12A10 Th.Hảo (Toán)
10A11 Th.Cảnh (Sử)   11A11 Th.Bình (Toán)   12A11 Th.Mạnh (Sinh)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1 Th.Sang (CN)   11A1                         12A1                     
10A2                         11A2                         12A2                     
10A3                         11A3                         12A3 Th.Thịnh (QP)
10A4                         11A4                         12A4 C.T.Hà (Tin)
10A5                         11A5 Th.SơnT (Nghề)   12A5                     
10A6                         11A6 Th.Phong (CN)   12A6                     
10A7                         11A7 Th.Phúc (TD)   12A7                     
10A8                         11A8                         12A8                     
10A9                         11A9                         12A9 T.Q.Thắng (Tin)
10A10                         11A10                         12A10                     
10A11                         11A11 Th.Thắng (Tin)   12A11 Th.Thiên (QP)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1 C.Thúy (Tin)   11A1                         12A1 Th.Thịnh (QP)
10A2                         11A2                         12A2                     
10A3                         11A3                         12A3 Th.Thắng (Tin)
10A4                         11A4                         12A4 Th.Trung (QP)
10A5                         11A5 Th.SơnT (Tin)   12A5                     
10A6                         11A6 Th.Nam (Nghề)   12A6                     
10A7 Th.Cường (TD)   11A7 C.T.Hà (Tin)   12A7                     
10A8                         11A8                         12A8                     
10A9                         11A9                         12A9 Th.Thiên (QP)
10A10 Th.Sang (CN)   11A10 Th.Phong (CN)   12A10                     
10A11                         11A11 Th.Phúc (TD)   12A11 T.Q.Thắng (Tin)
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
10A1                         11A1                         12A1 C.T.Hà (Tin)
10A2                         11A2                         12A2                     
10A3                         11A3                         12A3                     
10A4                         11A4                         12A4                     
10A5                         11A5 Th.Phong (CN)   12A5                     
10A6                         11A6 Th.Thiên (QP)   12A6                     
10A7 Th.SơnT (Tin)   11A7                         12A7 Th.Thịnh (QP)
10A8                         11A8                         12A8                     
10A9                         11A9                         12A9 Th.Cường (TD)
10A10 C.Thúy (Tin)   11A10 Th.Thắng (Tin)   12A10                     
10A11                         11A11 T.Q.Thắng (Nghề)   12A11                     
Ngoài giờ hành chính
Đang ra chơi
Không có tiết học
ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG TRỰC TUYẾN


Tìm

ĐTB HK 1 NH 2021 - 2022 (0 HS)
Chưa có dữ liệu

CÁC NĂM

TT
HS
LỚP
N
Đ
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 28.55 
 2 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 2020 
 28.3 
 3 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 28.25 
 4 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 2020 
 28.15 
 5 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 27.85 
 6 
 Võ Nguyễn Hồng Hoa 
 12A1 
 2020 
 27.75 
 7 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 2020 
 27.7 
 8 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 27.55 
 9 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 27.5 
 10 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
  
 27.5 
 11 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 27.5 
 12 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 27.45 
 13 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 2020 
 27.45 
 14 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 27.25 
 15 
 Nguyễn Huy Hoàng 
 12A10 
 2021 
 27.25 
 16 
 Nguyễn Phương Lam 
 12A1 
 2021 
 27.2 
 17 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 12A2 
 2021 
 27.15 
 18 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 27.1 
 19 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 27 
 20 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 27 
 21 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 27 
 22 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 27 
 23 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 27 
 24 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 12A1 
 2021 
 27 
TT
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
THỜI ĐIỂM
TIỀN/TẶNG PHẨM
 1 
 Cựu HS Nguyễn Văn Toàn, lớp 12A10, khoá 2012-2015 
 3/2020 
 2.500 khẩu trang và 3.000.000 đồng 
 2 
 Cựu HS lớp 12I, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 5.000.000 
 3 
 Cựu HS khoá 1996-1999 
 6/2020 
 1.000.000 
 4 
 Cựu HS Phùng Văn Hiệu  
 6/2020 
 3.000.000 
 5 
 Nhóm cựu học sinh học sinh lớp 12A1, khoá 1999-2002 
 4/2020 
 1000 khẩu trang 
 6 
 Nhà thuốc Thiện Hạnh huyện Krông Ana 
 3/2020 
 200 khẩu trang 
 7 
 Cựu học sinh Nguyễn Thị Thuỳ Linh, lớp 12B, khoá 2004-2007 
 3/2020 
 500 khẩu trang  
 8 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn An, lớp 12A11, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 600.000 
 9 
 Cựu học sinh Nguyễn Văn Biên, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 10 
 Cựu học sinh Lê Thị Phương Thu, lớp 12A1, khoá 2007-2010 
 01/2020 
 2.000.000 
 11 
 Cựu học sinh Đỗ Liên Quang, khoá 2009-2012 
 01/2020 
 4.000.000 
 12 
 Cựu học sinh Ngô Văn Dũng, lớp 12A5, khoá 2013-2016 
 01/2020 
 2.000.000 
 13 
 Cựu học sinh Nguyễn Thu Đông khoá 2003-2006 
 9/2019 
 5.000.000 
 14 
 Công An huyện Krông Ana 
 9/2019 
 02 xe đạp trị giá 4.000.000 
 15 
 Hội khuyến học huyện Krông Ana 
 9/2019 
 400000 
 16 
 Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt 
 7/2019 
 3.000.000 
 17 
 Cựu học sinh khoá 1996-1999 
 7/2019 
 02 ghế đá và 3.000.000 
 18 
 Cựu học sinh khoá 1986-1989 
 7/2019 
 03 ghế đá 
 19 
 Gia đình cô Ngọc Anh Êban 
 6/2019 
 15 suất cơm 
 20 
 Gia đình anh chị Hạnh Phán 
 6/2019 
 1.000.000 
 21 
 Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 
 6/2019 
 50kg gạo 
 22 
 Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 
 6/2019 
 1.000.000 
 23 
 Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 
 6/2019 
 1.000.000 
 24 
 Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 
 6/2019 
 1.000.000 
 25 
 PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM 
 6/2019 
 5.000.000 
 26 
 Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 
 6/2019 
 10.700.000 
 27 
 Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 
 01/05/2019 
 3.000.000 
 28 
 Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) 
 07/01/2019 
 5.000.000 
 29 
 Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana 
 01/10/2018 
 5.000.000